Pomiary elektryczne

Świadczymy usługi w zakresie oględziń i pomiarów odbiorczych oraz okresowych:

 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego

 • Badanie odbiorników zabezpieczonych przez wyłączniki różnicowoprądowe

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów

 • Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji

 • Pomiary stanu instalacji odgromowej

 • Oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim

Ponadto:

 • Pomiary natężenia oświetlenia oraz równomierność oświetlenia

 • Pomiary wykonane za pomocą kamery termowizyjnej

 • Pomiary jakości energii

 • Pomiary i sprawdzenie baterii kondesatorów

 • Pomiary obciążenia linii zasilających

 • pomiary rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu

 • pomiary elektronarzędzi

   design by bandit80   |  www.pomiary-grudziadz.plaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaktualizacja 01/2010